قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

متن زیر قراردادی حقوقی بین شما به عنوان کاربر شرکت Tak Spice (تک اسپایس)، می باشد.

1-مالکیت معنوی

کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلا متعلق به سایت شرکت Tak Spice (تک اسپایس)، می باشدو هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور سایت شرکت Tak Spice (تک اسپایس)، اجازه کپی کردن، توزیع، نشر مجدد، واگذاری (Download) نمایش، ارسال و انتقال آن ها را ندارد.

2-شرایط استفاده از خدمات سایت

به محض پذیرش عضویت شما در سایت شرکت Tak Spice (تک اسپایس)، عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آن ها را رعایت کنید.